Logo Gminy Miedzichowo

Informacja Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO 
z dnia 12 marca 2024 roku


 
w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 
Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2408) informuję, że:
 
1.Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
a) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
b) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – zwanego dalej “transportem do lokalu”;
c) lokalu wyborczego, zwanego dalej “transportem powrotnym”.
2.Wyborcy, o którym mowa w pkt 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
3.Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Wójtowi do 25 marca 2024 roku.
4.Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
5.Zgłoszenia należy dokonać na jeden z wybranych sposobów:
-w Urzędzie Gminy Miedzichowo w sekretariacie,
-na maila sekretarz@miedzichowo.pl 
-lub pod nr tel. 614410241/ 614410243.
6.W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.
7.Wójt informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (do 4 kwietnia 2024 r.).
8.Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 5 kwietnia 2024 r.). Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Gminy Miedzichowo, (sekretariat), na maila sekretarz@miedzichowo.pl lub pod nr tel. 614410241/ 614410243.


                                                                                                          Wójt Gminy Miedzichowo
                                                                                                          /-/ dr Stanisław Piechota

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie
Format: docx, 15.29 kB
Klauzula informacyjna
Format: pdf, 94.91 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności