Logo Gminy Miedzichowo

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Miedzichowo, która odbędzie się dnia 28 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w sali OSP w Miedzichowie

Miedzichowo, dnia 20 lutego 2024 r.
 

 
ZAWIADOMIENIE 


 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII zwyczajną sesję Rady Gminy Miedzichowo, która odbędzie się dnia 28 lutego 2024 roku o godz. 13.00 w sali OSP w Miedzichowie.
 
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji).
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej, a zwłaszcza z wykonywania uchwał rady.
4. Stan porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona p-poż.
5. Informacja o stanie rolnictwa na terenie gminy Miedzichowo.
6. Informacja z działalności Lokalnej Grupy Działania KOLD w okresie kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miedzichowo na lata 2024-2026.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/405/2023 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miedzichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/222/2017 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miedzichowo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033.
12. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzichowo w 2024 roku”.
13. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miedzichowo.
14. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/408/2023 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
15. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/235/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
16. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Miedzichowo.
17. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 grudnia 2023r.
18. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2024 rok.
19. Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.
20. Bieżące sprawy Rady.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Odpowiedzi na interpelacje.
23. Zakończenie.
 


 
                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                               /-/ Tadeusz Kolecki
 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności