Logo Gminy Miedzichowo

SESJA RADY GMINY MIEDZICHOWO

Miedzichowo, dnia 6 września 2023 r.

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLIII zwyczajną sesję Rady Gminy Miedzichowo, która odbędzie się dnia 13 września 2023 roku o godz. 13.00 w sali OSP w Miedzichowie.

Porządek obrad:

1.      Sprawy regulaminowe (otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji).

2.      Interpelacje i zapytania radnych.

3.      Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej, a zwłaszcza z wykonywania uchwał rady.

4.      Funkcjonowanie oraz potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miedzichowo na lata 2023-2033.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

7.      Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

8.      Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze Skansenu Dymarki Miedzichowskie na Szlaku Wikliny.

9.      Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Miedzichowo.

10.  Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie wsi Miedzichowo.

11.  Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Miedzichowo dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Miedzichowie.

12.  Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Miedzichowo w zakresie telekomunikacji.

13.  Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miedzichowo na 2023 rok.

14.  Podjęcie uchwały Rady Gminy Miedzichowo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.

15.  Bieżące sprawy Rady.

16.  Wolne wnioski i informacje.

17.  Odpowiedzi na interpelacje.

18.  Zakończenie.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               /-/ Tadeusz Kolecki

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia