Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lewiczynek – Zielona Przystań Gminy Miedzichowo

Stowarzyszenie Lewiczynek – Zielona Przystań Gminy Miedzichowo powstało w lutym 2022 roku na bazie członków grupy Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

Terenem działania stowarzyszenia jest gmina Miedzichowo oraz powiat nowotomyski.

Siedzibą władz jest miejscowość Lewiczynek.

Kontakt: lewiczynekzp@onet.pl

KRS: 0000949338.

Konto stowarzyszenia: Bank Pekao S.A. Nowy Tomyśl 87 1240 6553 1111 0011 1168 4040

Zarząd stowarzyszenia:

- Hubert Frański – prezes

- Aldona van der Weide – wiceprezes

- Joanna Agaciak - skarbnik

 

Celem stowarzyszenia jest:

- realizacja Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Lewiczynek – odnowa i rozwój wsi,

- promocja i rozwój regionu,

- promocja regionalnych produktów i usług,

- poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu,

- wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną oraz pielęgnowanie jej tradycji,

- ochrona środowiska,

- działalność kulturalna,

- upowszechnianie wiedzy o historii regionu,

- działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ruchowej,

- działalność na rzecz edukacji prozdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców,

- integracja środowiska młodych ludzi, osób dorosłych oraz całych rodzin,

- wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,

- działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,

- działalność na rzecz poszerzania horyzontów wiedzy osób dorosłych,

- wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

- działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- działalność wydawnicza i internetowa,

- współpraca, nawiązywanie kontaktów oraz wymiana informacji, doświadczeń z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania.