Logo Gminy Miedzichowo
Powróć do: Mieszkaniec

Gospodarka odpadami

 Bez tytułu_(1).[6]

UWAGA !

Rady Gminy Miedzichowo w dniu 08.12.2021 r. podjęła uchwałę nr XXVII/255/2021 w  sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W związku z powyższym zawiadamia się , że od stycznia 2022 r. zmianie ulega stawka za odbiór i gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i  odbieranymi w sposób selektywny będzie w wysokości  32 zł miesięcznie od  mieszkańca.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie w  wysokości 96 zł miesięcznie od mieszkańca. tj. trzykrotność stawki selektywnej. 

 

 

Informacja dotycząca zbiórki selektywnej odpadów zielonych

Informujemy, że zgodnie z przyjętymi zasadami istnieje możliwość oddawania odpadów biodegradowalnych w sposób selektywny w specjalnie do tego celu przeznaczonych workach.

Obowiązująca procedura w tym zakresie wygląda następująco:

1) Mieszkaniec zgłasza zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę w Urzędzie Gminy – wystarczy zgłoszenie telefoniczne nr 61 44 10 263; zgłoszenia przyjmowane będą do 15 dnia każdego miesiąca;
2) Mieszkaniec odbiera worek (chyba że podczas zgłoszenia zapadną odrębne ustalenia) – dostępne będą u sołtysa wsi Bolewice oraz Miedzichowo, a ponadto w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 100);
3) Urząd Gminy przekazuje listę osób zgłaszających zapotrzebowanie do firmy odbierającej odpady.

Odbiór worków będzie odbywał się w tych samych terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru, co pozostałych worków z odpadami segregowanymi.

Przypominamy jednocześnie, że do worków tych będzie można wrzucać jedynie odpady biodegradowalne typu:
skoszona trawa, liście, gałęzie,
odpady kuchenne ulegające biodergadacji.
Kategorycznie zabrania się wrzucania do worków innych odpadów np. kamieni, ziemi – worki z taką zawartością nie będą odbierane.


Odbierane będą tylko worki sprzed posesji, które wcześniej dokonały stosownego zgłoszenia zgodnie z powyższymi wytycznymi.
 
  

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 roku właściwymi dla mieszkańców Gminy Miedzichowo Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) są:

1) PSZOK w miejscowości Bolewice

Mieszkańcy mogą tam bezpłatnie oddawać wszelkiego rodzaju odpady komunalne, które nie podlegają zbieraniu bezpośrednio z nieruchomości, a mianowicie np. zużyte opony, gruz, odpady remontowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady wielkogabarytowe.

Punkt ten jest jednym z elementów nowego systemu gospodarki odpadami.

 

  1. REGULAMIN PSZOK DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEDZICHOWO

 


 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Miedzichowo wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym pismem i wypełnienia załączonej ankiety.

W tym celu opracowany został specjalny formularz zgłoszeniowy pod nazwą „ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo (pokój nr 100), a także na stronie internetowej www.miedzichowo.pl

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty.

Informuję, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia. Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłoczne.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ODBIERANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY:

 

PPHU "ROSA" Krzysztof Rosada

 

Świdwowiec 25, 
66-320 Trzciel 

tel. 605 105 614 

 

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

 

ul. Polna 1

64-305 Bolewice 

tel. 61 44 19  747

tel. do kierownika GZK – Pana Daniela Gajewskiego 602-377-721

 

Kazimierz Szkudlarek 

ul. Główna 39/4, 66-320 Trzciel

tel. 72 306 13 06

Paweł Konieczny

Siercz 15, 66-320 Trzciel

tel. 509 630 315

AZBEST

 

I N F O R M  AC J A

Przypominam o obowiązku złożenia do  Tut. Urzędu informacji o miejscach występowania wyrobów zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia takich informacji i złożenia do właściwego organu, tj. Wójta Gminy Miedzichowo.

UWAGA! Osoby, które nie złożą w/w Informacji o wyrobach zawierających azbest nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do kosztów unieszkodliwienia azbestu w przypadku jego ewentualnego demontażu.

Wzór formularza można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Miedzichowo: ………………………………………

Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

Pliki do pobrania: