Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
pochmurno
12°C
Powróć do: Mieszkaniec

Gospodarka odpadami

harmonogram śmieci

UWAGA !

Rady Gminy Miedzichowo w dniu 08.12.2021 r. podjęła uchwałę nr XXVII/255/2021 w  sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W związku z powyższym zawiadamia się , że od stycznia 2022 r. zmianie ulega stawka za odbiór i gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i  odbieranymi w sposób selektywny będzie w wysokości  32 zł miesięcznie od  mieszkańca.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie w  wysokości 96 zł miesięcznie od mieszkańca. tj. trzykrotność stawki selektywnej. 

 

 

Informacja dotycząca zbiórki selektywnej odpadów zielonych

Informujemy, że zgodnie z przyjętymi zasadami istnieje możliwość oddawania odpadów biodegradowalnych w sposób selektywny w specjalnie do tego celu przeznaczonych workach.

Obowiązująca procedura w tym zakresie wygląda następująco:

1) Mieszkaniec zgłasza zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę w Urzędzie Gminy – wystarczy zgłoszenie telefoniczne nr 61 44 10 263; zgłoszenia przyjmowane będą do 15 dnia każdego miesiąca;
2) Mieszkaniec odbiera worek (chyba że podczas zgłoszenia zapadną odrębne ustalenia) – dostępne będą u sołtysa wsi Bolewice oraz Miedzichowo, a ponadto w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 100);
3) Urząd Gminy przekazuje listę osób zgłaszających zapotrzebowanie do firmy odbierającej odpady.

Odbiór worków będzie odbywał się w tych samych terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru, co pozostałych worków z odpadami segregowanymi.

Przypominamy jednocześnie, że do worków tych będzie można wrzucać jedynie odpady biodegradowalne typu:
skoszona trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne ulegające biodergadacji.
Kategorycznie zabrania się wrzucania do worków innych odpadów np. kamieni, ziemi – worki z taką zawartością nie będą odbierane.


Odbierane będą tylko worki sprzed posesji, które wcześniej dokonały stosownego zgłoszenia zgodnie z powyższymi wytycznymi.
 
  

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 roku właściwymi dla mieszkańców Gminy Miedzichowo Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) są:

1) PSZOK w miejscowości Bolewice

Mieszkańcy mogą tam bezpłatnie oddawać wszelkiego rodzaju odpady komunalne, które nie podlegają zbieraniu bezpośrednio z nieruchomości, a mianowicie np. zużyte opony, gruz, odpady remontowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady wielkogabarytowe.

Punkt ten jest jednym z elementów nowego systemu gospodarki odpadami.

 

  1. REGULAMIN PSZOK DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIEDZICHOWO

 


 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Miedzichowo wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym pismem i wypełnienia załączonej ankiety.

W tym celu opracowany został specjalny formularz zgłoszeniowy pod nazwą „ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo (pokój nr 100), a także na stronie internetowej www.miedzichowo.pl

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty.

Informuję, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia. Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłoczne.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ODBIERANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY:

FIRMA USŁUGOWA KRZYSZTOF KUCA

Stary Folwark 23, 64-361 Miedzichowo

tel. 601-940-135

 

PPHU "ROSA" Krzysztof Rosada

 

Świdwowiec 25,  66-320 Trzciel 

tel. 605-105-614 

 

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

 

ul. Polna 1, 64-305 Bolewice 

tel. 61-44-19-747

tel. do kierownika GZK – Pana Daniela Gajewskiego 602-377-721

 

Kazimierz Szkudlarek 

ul. Główna 39/4, 66-320 Trzciel

tel. 72-306-13-06

Paweł Konieczny

Siercz 15, 66-320 Trzciel

tel. 509-630-315

USŁUGI ASENIZACYJNE

JAN ZACHWIEJA

UL. KULIGOWSKA 32, 66-330 PSZCZEW,

tel.796-074-643

MŁOT TRANS RADOSŁAW ADAMEK

BRODY 51, 64-310 LWÓWEK

Tel. 517-859-760

WCTRON SP. Z.O.O, 

UL. WYB. J. SŁOWACKIEGO 9, 50-406 WROCŁAW,

Tel. 800-808-308

TLC RENTAL SP.Z.O.O

UL. RODZINNA 38A, 05-806 SOKOŁÓW, ODDZIAŁ POZNAŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 1, 62-062 STRYKOWO

Tel. 734-140-140, 600-686-977

BAMARTECH SP.J. B. CZUB, M. WOLNIK,

BERZYNA 91-200 WOLSZTYN

Tel. 515-712-912

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera:

imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany

informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;

informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
- bytowych
- przemysłowych

informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
- bytowych
- przemysłowych
wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe

informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:

wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica

informację o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe

datę sporządzenia sprawozdania

podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

Ponadto Podmiot dołącza do sprawozdania:

·         wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, 

·         wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Termin

Sprawozdanie złóż do końca miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem: 

za I kwartał do 30 kwietnia

za II kwartał do 31 lipca

za III kwartał do 31 października

za IV kwartał do 31 stycznia.

Weryfikacja sprawozdania

Wójt przyjmuje sprawozdanie i weryfikuje dane w nim zawarte. Można otrzymać wezwanie do okazania dokumentacji, która była podstawą do sporządzenia sprawozdania.

W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie lub niekompletne, urząd wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania. Na korektę masz 14 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Urząd po otrzymaniu informacji ponownie weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu.

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono nierzetelne, to grożą ci następujące kary:

od 200 zł do 500 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie, ale poprawisz je w ciągu 14 dni po tym jak otrzymasz wezwanie

od 500 zł do 5000 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie i nie zastosujesz się do wezwania do uzupełnienia lub korekty sprawozdania

300 zł – za każdy dzień opóźnienia, gdy przekażesz sprawozdanie po terminie, nie więcej jednak niż za 90 dni
 
W załączeniu wzór sprawozdania - (załączniki znajdują się w plikach do pobrania - poniżej)

 Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


AZBEST

 

I N F O R M  AC J A

Przypominam o obowiązku złożenia do  Tut. Urzędu informacji o miejscach występowania wyrobów zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia takich informacji i złożenia do właściwego organu, tj. Wójta Gminy Miedzichowo.

UWAGA! Osoby, które nie złożą w/w Informacji o wyrobach zawierających azbest nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do kosztów unieszkodliwienia azbestu w przypadku jego ewentualnego demontażu.

Wzór formularza można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Miedzichowo: ………………………………………

Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.