Logo Gminy Miedzichowo

Uchwała / Zarządzenia w sprawie strategii Gminy Miedzichowo

Uchwała  Nr XIII/114/2020

 Rady  Gminy w Miedzichowie

 z dnia 27 maja 2020r.

 

w sprawie: przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miedzichowo
                  na lata 2021-2030.                 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U 2020.713) w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.Dz.U.2019.1295 ze zmianami)

Rada Gminy w Miedzichowie uchwala, co następuje:

 

§1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miedzichowo na lata
2021- 2030.

 

§2. Upoważnia się Wójta Gminy Miedzichowo do:

1. powołania Grupy Koordynacyjnej ds. prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Miedzichowo oraz zespołów programowych do spraw oświaty i kultury, zdrowia i pomocy społecznej, rolnictwa i ekologii, infrastruktury i przedsiębiorczości, sportu, rekreacji i turystyki.

2. przygotowania diagnozy o stanie Gminy Miedzichowo 2016-2018.

 

3. przygotowania procedury prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju  Gminy Miedzichowo oraz przygotowania procedury formułowania Strategii Rozwoju Gminy Miedzichowo.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i sołectwach.  

 


 

   Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/114/2020

   Rady Gminy Miedzichowo

    z dnia 27 maja 2020 r.

 

Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Miedzichowo jest konsekwencją kończącej się aktualizacji zapisów obowiązującej jeszcze Strategii Rozwoju Gminy Miedzichowo na lata 2015-2020 uchwalonej przez Radę Gminy w Miedzichowie w 2015 r.

„Strategia Rozwoju” zostanie opracowana z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawnych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Przyjęcie niniejszej  uchwały pozwoli przystąpić do opracowania dokumentu spełniającego wymogi umożliwiające pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizacje zadań własnych Gminy Miedzichowo.

Strategia jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju Gminy oraz koordynację
 i hierarchizacje działań. Dokument ten pozwoli dodatkowo na właściwe i w odpowiedniej kolejności rozwiązywanie i przewidywanie problemów.

,,Strategia Rozwoju” zwiększy wiarygodność Gminy wobec partnerów zewnętrznych oraz przygotuje lokalną społeczność do nadchodzących zmian.

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacjom społecznym poddany będzie opracowany projekt Strategii Rozwoju Gminy Miedzichowo.